დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

ბეჭდვა

 

ცენტრის მიზნები და ამოცანები:


ცენტრის საქმიანობის ფორმები:


ცენტრის ორგანიზაციული სტრუქტურა:

ასევე სტრუქტურაში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივ საწყისებზე და ხელშეკრულებებზე მეცნიერ–კონსულტანტების, ექსპერტებისა და ასისტენტების ინსტიტუტი.